Rekisteriseloste / Registerbeskrivning

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterin pitäjä:
T:mi Eilispäivä
Y-tunnus: 1655136-8
Postiosoite: Lyhdetie 6, 20780 Kaarina

2. Rekisterin nimi:
Yrityksen asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään Eilispäivän internetasiakkaaksi rekisteröityneiden henkilöiden tilausten hoitamiseen ja asiakkaan ja verkkokaupan väliseen yhteydenpitoon. Asiakkaan tietoja ei milloinkaan myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin (asiakassuhde).

4. Rekisterin sisältö:
Tilaajan rekisteröityessään antamat tiedot: tilaajan nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä lupa lähettää asiakaspostia. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tekemien tilausten tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessään itse antamat tiedot sekä ostotiedot, jotka syntyvät asiakassuhteessa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lle tallennetut tiedot: tiedot on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vain tietojärjestelmän ylläpitäjällä ja tilausten toimittamisen hoitavalla henkilöllä on pääsy asiakasrekisteriin.

8. Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Pyynnössä tulee ilmetä mahdollisimman tarkat tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja valokopio henkilöllisyystodistuksesta allekirjoitettuna. Henkilötiedot on myös mahdollista tarkastaa kohdassa 1 mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti. Asiakkaalla tulee olla henkilöllisyystodistus mukana.

Registerbeskrivning enligt dataskyddslaget (523/99, § 10)

1.Registrets uppehållare:

F:ma Eilispäivä

FO-nummer: 1655136-8

Postadress: Lyhdetie 6

20780 S:t Karins

2.Registrets namn:

Företagets kundregister

3.Registrets ändamål:

Information används för att sköta beställningar och för att uppehålla kontakten mellan kunden och företaget. Uppgifter om kunden säljs eller ges aldrig till utomstående. Hantering av personuppgifter grundar sig till allmänna förutsättningar för behandling enligt  personuppgiftslagets moment 8 (kundförhållande).

4. Registrets innehåll:

Dom uppgifterna, som beställaren har gett vid beställningen: beställarens namn, adress, postanstaltnummer, postkontoret, telefonnumret och e-postadressen samt lov att skicka kundpost. Dessutom förvarar man uppgifter om kundens beställningar.

5. Regelbundna informationskällor:

Dom uppgifterna, som kunden själv ger vid beställningen samt köpuppgifter, som framkommer via kundrelationen.

6. Regelbundna informationsöverlåtelser och -föringar utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Information överlåts inte till tredje parten och överförs inte utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Registerskyddsprinciper:

Manualiskt material: förvaras låst. Information, som är sparad i ADB: informationen har skyddats med brandmuren samt användarnamnet och lösenordet. Endast uppehållaren av datasystemet och personen som sköter om beställningar har möjlighet att komma in i registret.

8. Granskningsrättigheten:

Enligt personuppgiftlagens 26 § har kunden rätt att granska, vilka uppgifter som gäller honom/henne, man har sparat i personregistret. Granskningsbegäran skall skickas skriftligt. I begäran skall det framkomma så exacta personuppgifter som möjligt (för att kunna identifiera kunden) samt en kopia av identitetsbevis med underskrift. Det är också möjligt för kunden att granska sina uppgifter på adressen nämnt i punkt 1. Man skall ha identitetsbevisen med sig.